Rectificatie

Installatie van camera’s en videofonie in een aantal opvangcentra van Fedasil

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FEDASIL_MP
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue des Chartreux 21
Plaats
Bruxelles
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22134421
E-mail
barbara.haubruge@fedasil.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fedasil.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295066

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Installatie van camera’s en videofonie in een aantal opvangcentra van Fedasil

Referentienummer: FEDASIL_MP-2017 0547-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Installatie van camera’s en videofonie in een aantal opvangcentra van Fedasil

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500023

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Pas op : nieuwe versie van het bestek, met vermelding van de 2 selectiecriteria : 1. Erkenning der annemmers, 2. Vergunning FOD Binnenlandse Zaken. Zie Bestek (erratum-versie der datum 03.01.2018) punt 14.6

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!