Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bouwen van een nieuwe brug over de Elizabetlaan te Zeebrugge - Bestek 1 van 2016

Voorwerp van deze werken: Bouwen van een nieuwe brug over de Elizabetlaan te Zeebrugge
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
1. Uitvoeren van een gedetailleerde studie van de brug m.i.v. het leveren van de uitvoeringsplannen.
2. Bouwen van een brug
a. Opbraak en verwijderen van aanwezige afsluitingen, vangrails, …
b. Bouwen van een nieuw landhoofd m.i.v. uitvoer van funderingspalen
c. Leveren en plaatsen van voorgespannen liggers in beton
3. Wegeniswerken: Aanleg van verharding en wegenis als toegang tot de nieuwe brug in asfalt.
4. Controle van de berekeningsnota's en de uitvoering door een erkend keuringsorganisme.
5. Leveren van een volledig as-built dossier van alle onderdelen bij de voorlopige oplevering
6. Alle werken, inrichtingen, vervoer en bijkomende leveringen nodig voor het uitvoeren en tot stand brengen van de werken zoals beschreven in onderhavig bijzonder bestek
7. Alle leveringen en werken nodig voor het onderhoud gedurende de waarborgperiode van twee jaar.
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat de werken uitgevoerd worden binnen in het afgeschermde havengebied in de onmiddellijke nabijheid van een terminal in volle exploitatie. Om toegang te krijgen tot het werkgebied zal de aannemer zich moeten schikken naar de voorschriften van het havenbestuur en de terminaluitbater.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
45221111 - Bouwen van verkeersbrug
45233120 - Wegenbouwwerken
45233126 - Bouwen van ongelijkvloerse kruising
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.
Postadres
P. Vandammehuis - Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge, BE
Contactpunt(en)
De heer ir. Frederik Sanders

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:
Administratieve vereenvoudiging
Door eenvoudig deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht verklaart een kandidaat/inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld in artikel 66 § 1 en § 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van alle inschrijvers. Daartoe vraagt zij de betrokken kandidaat/inschrijver via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, om bijkomende inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de toewijzing van de opdracht. Deze inlichtingen zullen echter door de aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn.
Een kandidaat/inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking of op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes bij open procedure. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk.
Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de kandidaat of van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord.
In deze beide hypothesen maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de mogelijke weerslag van het verwijderen van de aanvraag tot deelneming of de offerte van de uitgesloten kandidaat of inschrijver, met name ingeval van toepassing van de bepalingen betreffende het natrekken van abnormale prijzen van artikel 98, van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren.
De aanbestedende overheid zal de opdracht vervolgens kunnen toewijzen aan de inschrijver wiens offerte alsdan het beste gerangschikt is, na ten aanzien van hem eveneens deze bepalingen te hebben toegepast.
Juridische situatie van de inschrijver
Door zich kandidaat te stellen/offerte in te dienen verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 66 §1 en §2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van de opdrachten in de speciale sectoren.
Indien de kandidaat/inschrijver een beroep doet op een andere entiteit om zijn bekwaamheid aan te tonen, voegt hij bij zijn aanvraag tot deelname/offerte de bijkomende verklaring op eer, ondertekend door deze entiteit, dat deze zich niet in één van de door artikel 66 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende het plaatsen van de opdrachten in de speciale sectoren bedoelde uitsluitingstoestanden bevindt.
Uitsluitingsgronden
De aanbestedende overheid kan elke inschrijver of kandidaat uitsluiten die:
- in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen.
- aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen.
Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid die informatie rechtstreeks opvragen via Digiflow.
Voor de buitenlandse kandidaat/inschrijver moet het recent attest (max. 3 maand oud) afkomstig zijn van de bevoegde administratieve instelling van het betrokken land. Bij gebrek daaraan moet de inschrijver een verklaring op eer verstrekken, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit.
- veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
Bewijs van niet veroordeling wordt door de kandidaat/inschrijver bij de offerte voorgelegd door het overmaken van een recent uittreksel uit het strafregister op naam van de firma (Federale Overheidsdienst Justitie) (max. 3 maand oud) en op naam van de ondertekenaar(s) van de offerte (max. 3 maand oud) of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest.
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren (met elk mogelijk middel) dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
Verplichtingen inzake sociale zekerheid
Voor de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, zal de aanbestedende overheid desgevallend zelf de naleving van de vereiste verplichtingen nagaan en het attest bedoeld in artikel 67§1 van het KB plaatsing speciale sectoren zelf opvragen. (via Digiflow)
De (buitenlandse) kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid voegt een recent attest (max. 3 maand oud) bij zijn aanvraag tot deelneming/offerte van de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de aanvraag tot deelneming/offerte is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. (zie artikel 67§2 van het KB plaatsing speciale sectoren)
Fiscale verplichtingen
Voor een Belgische kandidaat/inschrijver zal de aanbestedende overheid zelf de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën nagaan en het betreffende attest zelf opvragen. (via Digiflow)
De buitenlandse kandidaat/inschrijver voegt een recent attest (max. 3 maand oud) bij zijn aanvraag tot deelneming/offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan zijn fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging. Het attest betreft de fiscale toestand vóór de uiterste indieningsdatum van de aanvragen tot deelneming/offerte (art. 68 KB Plaatsing speciale sectoren).
Verplichtingen inzake directe belastingen en BTW
Voor een Belgische kandidaat/inschrijver zal de aanbestedende overheid zelf de naleving van de verplichtingen inzake de directe belastingen ten opzichte van de FOD Financiën nagaan en het betreffende attest zelf opvragen. (via Digiflow)
De buitenlandse kandidaat/inschrijver voegt een recent attest(en) (max. 3 maand oud) bij zijn aanvraag tot deelneming/offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan zijn verplichtingen inzake de directe belastingen of BTW (of van taksen die in zijn land de BTW vervangen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging met de vermelding dat hij in orde is voor wat betreft zijn verplichtingen tegenover voornoemde administratie(s). Indien dit attest of deze attesten niet worden afgeleverd in zijn land, is het voldoende dat hij een verklaring op eer toevoegt, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van zijn land.

Economische en financiële draagkracht

nvt

Vakbekwaamheid

nvt
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6