AGB Tremelo
Aankondiging van een opdracht

Herpublicatie - Vernieuwbouw turnzaal en renovatie oud schoolgebouw te Baal

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AGB Tremelo
Nationaal identificatienummer
BE 0898 230 886
Postadres
Veldonkstraat 1
Plaats
TREMELO
Postcode
3120
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sabine Clerix
Telefoon
+32 16525437
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.tremelo.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Evolta Engineers
Nationaal identificatienummer
BE 0420.481.538
Postadres
Damstraat 220
Plaats
Moerbeke
Postcode
9180
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Philip Dewit
Telefoon
+32 93269292
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.evolta.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/363/AU/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herpublicatie - Vernieuwbouw turnzaal en renovatie oud schoolgebouw te Baal

Referentienummer:   2017/056

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat de vernieuwbouw van de bestaande turnzaal en de renovatie van het oud schoolgebouw.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Baalsebaan 287

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   200

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Art. 67 (KB): Financiële en economische draagkracht
De inschrijvers leggen een attest voor dat de financiële en economische draagkracht aantoont volgens de documenten beschreven in dit artikel.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Art. 69 (KB): Technische bekwaamheid
Ten einde de technische bekwaamheid van de inschrijver na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd:
- een referentielijst van gelijkaardige werken;
- een lijst met de competenties van het personeel.

Eventuele minimumeisen:

- Referentielijst werken, uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar;
- een lijst met de competenties van het personeel dat zal worden ingezet voor de opdracht.
De inschrijvers leggen hun bewijs van de vereiste erkenning voor (categorie/ondercategorie en klasse).
Bij een tijdelijke handelsvennootschap vermeldt elke vennoot zijn erkennings- en registratienummer in de offerte en dient de overeenkomst van tijdelijke handelsvennootschap toegevoegd te worden.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-09-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   12-02-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   05-09-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Collegezaal van het gemeentehuis Tremelo - Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Conform artikel 44 van KB 15/07/2011 dienen eventuele aanvullende inlichtingen over het bestek schriftelijk via [email protected] gevraagd zodat, in geval van noodwendigheid van antwoord, alle aannemers gelijk behandeld worden en correcte informatie verspreid wordt. Op telefonische vragen zal niet geantwoord worden.
Conform artikel 86 van KB 15/07/2011 moeten vergissingen en leemtes uiterlijk 10 dagen voor inschrijving schriftelijk gemeld worden.
De bescheiden betreffende onderhavige opdracht liggen alle werkdagen, ter inzage van de inschrijvers in de burelen van de gemeente Tremelo.
HERPUBLICATIE
Omwille van technische redenen is het niet mogelijk om een echt erratum te publiceren, dit naar aanleiding van de publicatie van deze opdracht voor 30/06/2017.
Terechtwijzend bericht:
Nieuwe informatie: met betrekking tot de schema's elektrische borden.
Meetstaat versie 4 d.d. 25/08/2017.
Documenten beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/363/AU/2017
De kandidaat-inschrijvers die het dossier reeds hebben aangekocht, krijgen het TWB02 en de informatie mbt elektrische borden en de meetstaat versie 4 per e-mail doogestuurd.
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Op de definitief gesloten omslag waaronder de offerte wordt gestoken, moet vermeld staan:
Vernieuwbouw turnzaal en renovatie oud schoolgebouw te Baal.
Opening der offertes op dinsdag 5 september 2017 om 10:00
Offertes per post verstuurd worden in een 2de omslag gestoken met vermelding: "OFFERTE". Deze offertes moeten aangetekend verstuurd worden aan:
AGB Tremelo
T.a.v. Sabine Clerix
Veldonkstraat 1
3120 Tremelo
Plaatsbezoek vereist:
Door zijn inschrijving bevestigt de aannemer dat hij voor het opstellen van zijn prijsofferte ter plaatse is geweest en zich persoonlijk heeft vergewist van de omvang van de aanneming en zijn specifieke moeilijkheden.
In bijlage kan men een modelformulier terugvinden om deze bevestiging mede te delen.
Dit formulier dient afgetekend door de inschrijver en een afgevaardigde van het AGB Tremelo bij de inschrijving gevoegd.
Plaatsbezoeken zijn mogelijk na telefonische afspraak met Rudy Van der Auwera, technische uitvoeringsdienst op het nummer 016/52.54.91
of telefonisch met Sabine Clerix, overheidsopdrachten op het nummer 016/52.54.37.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
College van burgemeester en schepenen
Postadres
Veldonkstraat 1
Plaats
Tremelo
Postcode
3120
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2017