Aankondiging van een opdracht

Museale inrichting : schrijnwerk, verlichting- en elektriciteitswerk, soclagewerk, grafische diensten, levering en installatie van multimedia apparatuur, levering en installatie van maquettes - MMO

TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika Museale inrichting : schrijnwerk, verlichting- en elektriciteitswerk, soclagewerk, grafische diensten, levering en installatie van multimedia apparatuur, levering en installatie van maquettes - MMO

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
05-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE24 - Prov. Vlaams-Brabant

Opdrachtcodes (CPV)
22000000 - Drukwerk en aanverwante producten
30236000 - Diverse computeruitrusting
32321200 - Audiovisuele uitrusting
39133000 - Uitstalkasten
39154000 - Tentoonstellingsuitrusting
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421140 - Plaatsen van metalen bouwtimmerwerk, met uitzondering van deuren en ramen
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
48000000 - Software en informatiesystemen
92521100 - Diensten voor museumexposities
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nele Breynaert
E-mail
nele.breynaert@buildingsagency.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D20 of D5. Zie Bijzonder bestek voor de onderaannemers

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer