Rectificatie

vervangen van asbestgolfplaten op hellend dak van hangaar en herstel van draagstructuur

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EV - ILVO
Nationaal identificatienummer
0262.172.489_568958
Postadres
Burg. Van Gansberghelaan 92/1
Plaats
Merelbeke
Postcode
9820
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Evy De Vlieghere
Telefoon
+32 92722517
E-mail
evy.devlieghere@ilvo.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ilvo.vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305474

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

vervangen van asbestgolfplaten op hellend dak van hangaar en herstel van draagstructuur

Referentienummer: EV - ILVO-2018/D68/DakrenovatieHangaar/VOMVB/04-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

vervangen van asbestgolfplaten op hellend dak van hangaar en herstel van draagstructuur

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-510041

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

Ter verduidelijking van de gevraagde verplichte varianten: Er dient zowel een offerte ingediend worden voor de basis als de verplichte variante. Ter verduidelijking van de gevraagde erkenning: De aanbestedende overheid heeft in eerste instantie bepaalt in het bestek in welke categorie of ondercategorie van erkenning het betrokken werk dient te worden onderverdeeld. De uiteindelijke vereiste categorie of ondercategorie wordt evenwel bepaald door de werkelijke aard van de werken. Gezien deze verduidelijking wordt de indieningstermijn verlengt met 1 week, namelijk tot donderdag 24 mei om 10u

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!