Aankondiging van een opdracht

Q669 – Raamovereenkomst voor het uitvoeren van kleine restauratiewerken voor de vzw Associatie KU Leuven, vzw Alma en vzw Stuk Perceel 2D: Gevelrenovatie – TD/68575/ROA-mean

Q669 – Raamovereenkomst voor het uitvoeren van kleine restauratiewerken voor de vzw Associatie KU Leuven, vzw Alma en vzw Stuk

Datum van verzending van deze aankondiging
16-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
12-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Associatie KU Leuven, Alma, STUK
Postadres
p/a W. de Croylaan 60A bus 5570
Plaats
Heverlee
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aankoop
E-mail
leveranciers.aankoop@kuleuven.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer