Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor instandhoudings- en verbeteringswerken aan de premetrokunstwerken te Antwerpen

De opdracht betreft een raamovereenkomst waarbij op afroep prestaties dienen te worden uitgevoerd. De uit te voeren werken betreffen alle werken (leveringen en prestaties) voor de uitvoering van bouwtechnische verbeterings- en instandhoudingswerken in de premetrokunstwerken te Antwerpen.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-12-2017
Publicatiedatum
14-12-2017
Deadline
19-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Domeinen & Infrastructuur - Ben Veraart
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Categorie: D, Klasse: 5