Stad Veurne
Rectificatie

Vernieuwen atletiekpiste - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Veurne
Nationaal identificatienummer
0207 494 579
Postadres
Sint-Denisplaats 16
Plaats
Veurne
Postcode
8630
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Freddy Alderweireldt
Telefoon
+32 58335521
E-mail
[email protected]
Fax
+32 58335519

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.veurne.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwen atletiekpiste - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2017004

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212290 - Reparatie en onderhoud van sportfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523886

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
de aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op : (URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2884/17/2017
Te lezen:
de aangepaste aanbestedingsstukken (meetstaat punt 3) zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op : (URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2884/17/2017

Overige nadere inlichtingen

-