Sint-Goedele Brussel vzw
Rectificatie

Sint-Pieterscollege Jette - Uitbreiding en verbouwen schoolgebouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sint-Goedele Brussel vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Verheydenstraat 39
Plaats
Anderlecht
Postcode
1070
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Algemeen directeur Piet Vandermot
Telefoon
+32 25200572
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sint-goedele.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279350

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sint-Pieterscollege Jette - Uitbreiding en verbouwen schoolgebouw

Referentienummer: OSK-AR-09.1140a-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk, binnenschrijnwerk, binnenafwerking, stabiliteit en technieken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524149

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend document met aanvullingen / wijzigingen op het lastenboek