Rectificatie

het opzetten en onderhouden van een informaticasysteem voor tijdsregistratie en het beheren van de personeelsplanning

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD IBZ - SD P&O
Nationaal identificatienummer
0308.356.862_17653
Postadres
Leuvenseweg 1
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pascale Ros
Telefoon
+32 475803040
E-mail
pascale.ros@ibz.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ibz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329048

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

het opzetten en onderhouden van een informaticasysteem voor tijdsregistratie en het beheren van de personeelsplanning

Referentienummer: AI - LOG-I/PNO/GFB/Time & Planning-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48450000 - Software voor tijdregistratie of human reousrces

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

het opzetten en onderhouden van een informaticasysteem voor tijdsregistratie en het beheren van de personeelsplanning. Deze opdracht omvat één enkel perceel en bestaat uit 3 posten :- Post 1 : Beheer van de afwezigheden (voor een geschat aantal van 5500 medewerkers)- Post 2 : Beheer van de aanwezigheden (voor een geschat aantal van 2500 medewerkers)- Post 3 : Beheer van de planning (voor een geschat aantal van 1500 medewerkers)Het onderhoudscontract voor elk van deze posten zal bestaan uit een supportcontract 5d/7 8u tot 18u voor correctief onderhoud waarvoor de inschrijver in zijn offerte een voorstel van SLA doet.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537813

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-573882

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

P4- punt 1 en p.7 punt 7.2 : Post 2 : Beheer van de aanwezigheden (voor een geschat aantal van 2500 >4000 medewerkers) Post 3 : Beheer van de planning (voor een geschat aantal van 1500 >2000 medewerkers)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!