Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het ontwerp, de bouw en de financiering van een groep van assistentiewoningen (design, build en finance)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Lede
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kasteeldreef 50
Plaats
Lede
Postcode
9340
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Pascal Vandermeersch
Telefoon
+32 53606800
E-mail
secretaris@lede.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.ocmw.lede.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/485/GW/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het ontwerp, de bouw en de financiering van een groep van assistentiewoningen (design, build en finance)

Referentienummer:   OCMW ASSIS

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45211200 - Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66113000 - Kredietverlening

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE231 - Arr. Aalst

Voornaamste plaats van uitvoering:   Kasteeldreef, 9340 Lede

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het ontwerp, de bouw en de financiering van een groep van assistentiewoningen (design, build en finance)

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   330

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Noch de Kandidaat noch de Verplicht Betrokken Partijen noch de Aangewezen Onderaannemer(s) mogen zich bevinden in een uitsluitingsgrond, zoals opgenomen in artikel 67, artikel 68 en artikel 69 van de Wet van 17 juni 2016.
Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is, mag de betrokken entiteit bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de Aanbestedende Overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken entiteit niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
Deze bepaling is individueel van toepassing op de Kandidaat, de Verplicht Betrokken Partij(en), de Aangewezen Onderaannemer, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de Kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie.
De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de Kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.
Bewijsmiddelen:
De Kandidaat, de Verplicht Betrokken Partij(en), de Aangewezen Onderaannemer(s) en de entiteiten op wiens draagkracht de Kandidaat een beroep doet, leggen een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hen van toepassing is.
Desgevallend maken voormelde ondernemingen melding in het UEA van corrigerende maatregelen die werden genomen.
Eventuele corrigerende maatregelen moeten worden aangetoond door schriftelijke stukken toe te voegen aan de Aanvraag tot Deelneming.
De Kandidaat dient tevens volgende documenten toe te voegen:
• de Belgische onderneming: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes;
• de Belgische onderneming die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd; is;
• de buitenlandse onderneming: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.
Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.
Non-discriminatie:
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om een kandidaat of inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decr...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De vereisten met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen zijn:

° het beschikken over een registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (“KBO”) die overeenstemt met de activiteiten, omvat door het voorwerp van de Opdracht, dan wel het onderdeel van de Opdracht dat door deze onderneming zal worden uitgevoerd.
De onderneming bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen aan de hand van:
° een kopie van de inschrijving bij de KBO.
De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn:
- het voorleggen van een bankverklaring;
- het voorleggen van een verzekeringspolis met als voorwerp van dekking beroepsrisico’s;
- het voorleggen van een verzekeringsovereenkomst tienjarige aansprakelijkheid;
- het aantonen van voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de Opdracht te kunnen uitvoeren.
De Kandidaat bewijst zijn economische en financiële draagkracht door:
- het toevoegen van een verklaring van een kredietinstelling, onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België of aan een gelijkaardige toezichthouder in één van de lidstaten van de Europese Unie waarin de kredietinstelling verklaart dat de betrokken persoon bij haar cliënt is en dit tot tevredenheid van de kredietinstelling.
Deze verklaring moet in het Nederlands zijn opgesteld én mag maximaal drie maanden oud zijn. Indien de verklaring in een andere taal is opgesteld, wordt een beëdigde vertaling toegevoegd. Een verplicht model is toegevoegd als Bijlage 13.
Indien de financier zelf een kredietinstelling betreft welke onderworpen is aan het toezicht van de Nationale Bank van België of aan een gelijkaardige toezichthouder in één van de lidstaten van de Europese Unie, wordt deze vrijgesteld van deze passende bankverklaring.
- het toevoegen van één of meerdere verzekeringspolissen of van een bindende verklaring van een verzekeringsmaatschappij of makelaar waarbij wordt bevestigd dat bij gunning van de Opdracht een specifieke projectverzekeringsovereenkomst zal worden afgesloten;
- het voorleggen van financiële ratio’s betreffende zijn jaarrekening van de laatste twee boekjaren, gevalideerd door een bedrijfsrevisor en betreffende:
• de algemene schuldgraad of solvabiliteit, m.n. vreemd vermogen/totaal vermogen;
• de liquiditeit in enge zin, m.n. vorderingen op ten hoogste één jaar en geldbeleggingen en liquide middelen/schulden op ten hoogste één jaar;
• de rendabiliteit, m.n. de bruto-rendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen of cash flow na belastingen/eigen vermogen.
Deze ratio's mogen niet wijzen op een risico op discontinuïteit van één van de Verplicht
Betrokken Partijen.
De Aanbestedende Overheid zal hierbij vooral aandacht besteden aan de solvabiliteit van de Kandidaat.
De Kandidaat mag voor één of meer van de Verplicht Betrokken Partijen bijkomende informatie verstrekken door bijvoorbeeld te wijzen op een garantie van de moedervennootschap bij de bepaling van de solvabiliteit. In elk geval kan enkel rekening worden gehouden met bijkomende informatie indien deze wordt gestaafd met bewijsstukken waaruit een afdwingbare en onvoorwaardelijke verbintenis van de betrokken vennootschap blijkt én wordt aangetoond dat vennootschap zelf voldoende solvabel is.
De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor ook andere ratio's te bepalen alsmede de ratio's te herberekenen door correcties uit te voeren op de gegevens in de jaarrekeningen. De Aanbestedende Overheid kan ook rekening houden met de omzet, balanstotaal, verklaringen van de bedrijfsrevisor, en andere relevante financiële documenten betreffende de Kandidaat.
... (zie selectieleidraad)

Eventuele minimumeisen:

De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn:
- het voorleggen van een bankverklaring;
- het voorleggen van een verzekeringspolis met als voorwerp van dekking beroepsrisico’s;
- het voorleggen van een verzekeringsovereenkomst tienjarige aansprakelijkheid;
- het aantonen van voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de Opdracht te kunnen uitvoeren.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:
- de aangetoonde bekwaamheid van de Kandidaat om de Opdracht uit te voeren; en
- de aangetoonde relevante ervaring betreffende gelijkaardige opdrachten.
De Kandidaat bewijst per Verplicht Betrokken Partij en, desgevallend Aangewezen Onderaannemer, zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
- een korte bedrijfspresentatie met een opgave van de inzetbare werknemers met hun bekwaamheden alsmede een lijst van het inzetbaar materieel;
- een lijst van minstens drie vergelijkbare aannemingsprojecten, d.w.z. “groepswoningbouw” en “assistentiewoningen” uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, vergezeld van een attest van "goede uitvoering", afgeleverd door het bestuur dat als aanbestedende overheid optrad. Er moeten per Verplicht Betrokken Partij minstens één referentie worden meegedeeld in de publieke zorgsector.
- wat betreft de Architect: het beschikken over de nodige titels om het beroep van architect uit te oefenen en het voorleggen van het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten of, wat betreft niet in België gevestigde architecten, het bewijs houdende de toelating van het uitoefenen van het beroep van architect in hun land van vestiging;
- wat betreft de financier: een bindende eenzijdige verbintenis om, in geval van gunning van de Opdracht, de Opdracht te financieren en omvattende de vaste rentevoet die zal worden gehanteerd tijdens de bouwfase voor de intercallaire intresten en een vaste rentevoet tijdens de duur van de erfpacht, zijnde een termijn van 27 jaar.
De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. De voor te leggen stukken dienen aan het UEA te worden toegevoegd.
De draagwijdte van de kwalitatieve selectiecriteria en de aan de Aanvraag tot Deelneming toe te voegen bewijsstukken zijn nader toegelicht in de selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:
- de aangetoonde bekwaamheid van de Kandidaat om de Opdracht uit te voeren; en
- de aangetoonde relevante ervaring betreffende gelijkaardige opdrachten.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: Ja, m.n. het onderdeel ontwerp dat door een architect, ingeschreven bij de Orde van Architecten, moet worden uitgevoerd.

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   09-01-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017