Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Moervaartkaai - Aanbrengen van bodembescherming thv kaai 4550-4590

De aanneming heeft tot doel het aanbrengen van bodembescherming uit asfaltmatten ter hoogte van de noordelijke kaai in Moervaart in de haven van Gent over een totale kaaimuurlengte van circa 550 m.
Hierbij dient in eerste instantie de aanwezige bodembescherming in met beton gepenetreerd breuksteen verwijderd te worden.
De werken dienen te worden uitgevoerd vanop het water.
De huidige/nieuwe bodembescherming ligt op grootteorde 5 tot 7 m waterdiepte.

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
22-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45241000 - Havenbouwwerkzaamheden
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45252124 - Bagger- en pompwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Postadres
John Kennedylaan 32 – Haven 3000A, 9042 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Eddy Verheugen

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 66 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.

Vakbekwaamheid

Ondernemingen die geen belgische vestiging hebben, dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun kandidatuurstelling te voegen.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door toevoeging van de hierna vermelde documenten.
1. Een lijst van de analoge werken uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
o De inhoud van de opdracht,
o Het bedrag van de opdracht,
o De uitvoeringsperiode van de opdracht,
o De naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht.
o Of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Bij ontstentenis van getuigschriften of in geval van werken voor particulieren, kunnen de werken gestaafd worden door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.
2. Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer kan beschikken voor de uitvoering van het werk,
3. Studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het ondernemeningskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken.
4. Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk.
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 5