Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst bureel 9/41
Aankondiging van een opdracht

In conformiteit stellen van de brandwerende deuren. Perceel 1: Ecole fondamentale de Haren / Perceel 2 : Ecole primaire de Hembeek / Perceel 3 : Ecole primaire d'application Charles Buls.

In conformiteit stellen van de brandwerende deuren.

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
05-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst bureel 9/41
Postadres
Anspachlaan 6 - 9de verdieping, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Bouwkunst Secretariaat - Bureel 9-41 (Stedenbouw/Bouwkunst)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

A) Toegangsrecht

1. Bewijsstuk te verstrekken om te verifiëren dat de inschrijver zich niet in geval van uitsluiting van de opdracht bevindt onder artikel 61, §1 van het koninklijk besluit van 15/07/11

Bewijsstuk N°1 : Verklaring op eer : toegangsvoorwaarden.

Enkel de inschrijvers die zich niet in een geval van uitsluiting van de opdracht zoals bepaald in artikel 61, §1 bevinden, hebben toegang tot onderhavige opdracht.

Hiertoe zal de inschrijver een verklaring op eer verstrekken, minder dan 6 maanden oud en waaruit dat hij niet het voorwerp is geweest van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke beslissing voor:

1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek

2° omkoping als bedoeld in artikels 246 en 250 van het Strafwetboek

3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002

4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Een voorbeeld van verklaring op eer is terug te vinden in bijlage bij onderhavig bestek.

In het geval van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, moet elke inschrijver, lid van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid individueel voldoen aan de toegangsvoorwaarden en een individuele verklaring op eer

verstrekken.

2. Bewijsstukken te verstrekken ten einde te verifiëren dat de inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen, bepaald in artikels 61 §2, 62 en 63 van het koninklijk besluit van 15/07/11, bevindt

In het geval van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, moet elke inschrijver, lid van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid individueel voldoen aan de onder het volgende punt opgenomen criteria en de stukken

overhandigen die relevant zijn dienaangaande.

1. Bewijsstuk N°1 : Sociale zekerheid (art. 61, §2, 5° et art. 62 KB 15/07/11) :

De inschrijver moet in orde zijn met zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen.

Voor de inschrijvers die in België zijn gevestigd :

De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver in België gevestigd en zal nakijken of hij in orde is met de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid.

Voor de inschrijvers die in een ander land dan België zijn gevestigd :

De inschrijver die personeel tewerkstelt uit een andere EU-lidstaat en niet valt onder de vorige paragraaf, voegt bij zijn offerte een attest van minder dan 6 maanden oud afgeleverd door de bevoegde instantie waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdagen voor sociale zekerheid overeenkomst de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Indien de inschrijver geen personeel tewerkstelt onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn land, brengt hij aan de AO een attest over geleverd door het bevoegde orgaan in die materie, dat dit effectief aantoont.

2. Bewijsstuk N°2 : Verplichtingen inzake belastingen (art. 61, §2, 6° et 63 KB 15/07/2011)

De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.

Voor de inschrijvers die in België gevestigd zijn :

De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver in België gevestigd en zal nakijken of hij in orde is met zijn verplichtingen inzake belastingen.

Voor de inschrijvers gevestigd in een ander land dan België:

De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.

Vakbekwaamheid

1. Verduidelijkend(e) document(en) te verstrekken met het oog op de evaluatie van de financiële en economische draagkracht in het kader van de uitvoering van het voorwerp van de opdracht en conform artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 15/07/2011

Bewijsstuk : Bewijs dat de inschrijver voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen (art. 69, 1° K.B 15/07/2011)

De inschrijver die offerte indient voor een perceel, voor twee percelen of voor drie percelen samen, voegt bij zijn offerte een certificaat dat door het Instituut voor Brandveiligheid is uitgereikt en dat zijn bevoegdheid om huidige opdracht uit te voeren staaft.

C. Bewijsstukken ter verificatie dat de inschrijver een erkenning heeft als aannemer in de zin van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken.

De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver en zal nazien of hij in orde is met de erkenning als aannemer zoals hieronder bepaald :

Perceel 1: klasse 1 - onder subcategorie D5

Perceel 2: klasse 1 - onder subcategorie D5

Perceel 3 : klasse 1 - onder subcategorie D5

De inschrijvers die een prijs indienen voor de drie percelen samen moeten in orde zijn met de erkenning zoals hieronder bepaald :

Perceel 1+perceel 2+perceel 3: klasse 2 - onder subcategorie D5.

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het volgende element: de erkenning van de onderaannemers is vereist, van zodra het bedrag van de werken die hen zijn toevertrouwd door de inschrijver 50.000,00 EUR

overschrijdt indien het werken betreft die zijn ondergebracht in een subcategorie en 75.000,00 EUR indien zij zijn ondergebracht in een categorie.