Rectificatie

WZC Sint-Franciscus Brakel - Nieuwbouw - perceel CVVKS

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
vzw Groep Sint-Franciscus
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Martensstraat 3
Plaats
Brakel
Postcode
9660
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 55432211
E-mail
directie@sint-franciscustehuis.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.groepsf.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295241

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WZC Sint-Franciscus Brakel - Nieuwbouw - perceel CVVKS

Referentienummer: SDKE-D6838-010-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

WZC Sint-Franciscus Brakel - Nieuwbouw - perceel CVVKS

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500374

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verbeteringsbericht toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!