Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C73/0000207002 - Ontlakken en herschilderen van de buitendeuren van de MR 80

De Centrale Werkplaats van de NMBS te Mechelen voert momenteel een moderniseringsprogramma van de 139 motorrijtuigen Break (MR 80) uit.
Binnen dit programma wenst de werkplaats het ontlakken en herschilderen van de buitendeuren van de MR 80 uit te besteden aan een externe firma. Deze opdracht omvat het ontlakken en herschilderen van de buitendeuren van 75 nog te behandelen motorrijtuigen (1 set per motorrijtuig). Elke set omvat hierbij 26 buitendeuren, waarvan 4 pakwagendeuren en 22 rode instapdeuren. Het is mogelijk dat het finale aantal te behandelen sets binnen deze opdracht afwijkt van het vooropgestelde aantal van 75.

Publicatiedatum
27-08-2014
Deadline
19-09-2014 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45442180 - Aanbrengen van nieuwe verf
45442190 - Verwijderen van oude verf
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investment
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
B-PI.141 s.13/2
Ter attentie van
Joris Vanderstappen

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Algemene gegevens: naam van de kandidaat-inschrijver (onderneming), handelsnaam, juridische vorm, naam van de aangeduide vertegenwoordiger, naam van de contactpersoon, volledig adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres;
- Een attest waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver noch in faling, noch in liquidatie is;
- Een geldig attest afgeleverd door een organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
Indien de kandidaat-inschrijver deel uitmaakt van een concern een bereidverklaring van het moederconcern dat deze de verplichtingen tot realisatie van het werk conform het bestek te allen tijde garandeert. In dit geval dienen ook de coördinaten en het organigram van de groep te worden opgegeven.

Economische en financiële draagkracht

- Indien de kandidaat-inschrijver deel uitmaakt van een groep van bedrijven dient door hem gedetailleerd te worden aangegeven hoe de bedrijven zich binnen de groep tot elkaar verhouden en welke financiële relatie er bestaat tussen hen;
- Per kandidaat-inschrijver / vennoot:
o De door een accountant goedgekeurde jaarverslagen over de afgelopen drie boekjaren (Enkel documenten in het Frans, Nederlands en Engels worden aanvaard);
o De omzetcijfers van de laatste 5 jaren;
De winst- en verliescijfers van de laatste 5 jaren.
Deze gegevens worden gebruikt om na te gaan of de economische en financiële draagkracht van de firma in verhouding staat tot deze opdracht.

Vakbekwaamheid

- Een referentielijst van analoge projecten die succesvol zijn verricht de laatste 5 jaar met vermelding van de aantallen, bedragen, leveringsdata en de namen van de opdrachtgevers;
- Een beschrijving van het projectmanagement dat de kandidaat-inschrijver voor de realisatie wenst te volgen;
- Een lijst van de mogelijke leveranciers en/of onderaannemers van belangrijke onderdelen;
- Een beschrijving van het systeem van kwaliteitszorg waarover de kandidaat-inschrijver beschikt (ISO 9001 of gelijkwaardig, kopie van certificaat is bij te voegen);
Een beschrijving van de onderneming evenals het aantal medewerkers en de vooropgestelde organisatie waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is en over de nodige kennis en ervaring beschikt om de gevraagde prestaties te verzekeren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!