Gemeente Lummen
Aankondiging van een opdracht

Omgevingsaanleg buitenschoolse kinderopvang Meldert

Omgevingsaanleg buitenschoolse kinderopvang Meldert

Publicatiedatum
29-12-2016
Deadline
12-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45112200 - Afgraven van grond
45112210 - Afgraven van teelaarde
45112441 - Aanleggen van terrassen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45236230 - Verharding voor tuinen
45432112 - Aanbrengen van bestrating
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Lummen
Postadres
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Marijke Brams

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1
G (Grondwerken), Klasse 1