Aankondiging van een opdracht

Bebloeming openbaar domein: dienstjaar 2016

Werken
Publicatie datum
11-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Opglabbeek | 3660 Opglabbeek, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
03451200 - Bloembollen
77330000 - Uitvoeren van bloemenarrangementen
Korte inhoud
Leveren van pot, potgrond, bevestigingsmateriaal en bloemen incl. onderhoud.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Minimum vereisten
zie bestek
truck tower-crane sharing