Gemeente Koksijde
Aankondiging van een opdracht

Aanleg twee dubbele padelterreinen te Koksijde dorp

Aanleggen van 2 standaard outdoor padelterreinen (2 dubbelterreinen) met alle aanhorigheden, en volgens bijgevoegd plan
Ter info: op plan is rekening gehouden met de locatie voor een mogelijk derde plein

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 13:30
Opdrachtcodes (CPV)
45212221 - Bouwwerkzaamheden voor installaties voor sportterrein
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Koksijde
Postadres
Zeelaan 303, 8670 Koksijde, BE
Contactpunt(en)
De heer Wesley Dorné

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
Bij gunning aan een combinatie van inschrijvers moet deze combinatie een rechtsvorm aannemen waarbij voor ieder van de deelnemers afzonderlijk de beantwoording aan deze selectiecriteria aangetoond wordt.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 1