Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Diverse werken aan koeling, ventilatie en sanitair - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
25-04-2017
Date limite
18-05-2017 00:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w. | 9200 Dendermonde, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
44411000 - Appareils sanitaires
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45317000 - Autres travaux d'installation électrique
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
45331210 - Travaux d'installation de ventilation
45331220 - Travaux d'installation de matériel de climatisation
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Contenu bref
Deze opdracht behelst diverse werken die aan de koelings-, ventilatie- en sanitaire installaties van het az Sint-Blasius uitgevoerd dienen te worden.
Zowel de veiligheids- als projectcoördinatie wordt door het ziekenhuis verzekerd.
Description lots

Lot 1: Gootsteen voor CSA (IB17-423)

Description
Gootsteen voor CSA (IB17-423)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44411000 - Appareils sanitaires
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 2: Noodbevoorrading buffers dialyse (IB17-504)

Description
Noodbevoorrading buffers dialyse (IB17-504)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 3: Renovatie douches kleedkamers dames/heren (IB17-505)

Description
Renovatie douches kleedkamers dames/heren (IB17-505)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44411000 - Appareils sanitaires
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 4: Aanpassen benderpanelen OK's (IB17-534)

Description
Aanpassen benderpanelen OK's (IB17-534)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers
45317000 - Autres travaux d'installation électrique
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 5: Aanpassen ventilatie in het cytostaticalokaal (IB17-609)

Description
Aanpassen ventilatie in het cytostaticalokaal (IB17-609)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
45331210 - Travaux d'installation de ventilation
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 6: Plaatsen koeling van RX-MRI-VIU en CSA op masterplan koeling (IB17-708)

Description
Plaatsen koeling van RX-MRI-VIU en CSA op masterplan koeling (IB17-708)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
45331220 - Travaux d'installation de matériel de climatisation
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 7: Plaatsen recup ventilo's (IB17-806)

Description
Plaatsen recup ventilo's (IB17-806)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
45331220 - Travaux d'installation de matériel de climatisation
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 8: Koppeling koeling A-dienst aan koeling labo (IB17-826)

Description
Koppeling koeling A-dienst aan koeling labo (IB17-826)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
45331220 - Travaux d'installation de matériel de climatisation
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 9: Extra voorzieningen voor koeling afdeling pediatrie (IB17-827)

Description
Extra voorzieningen voor koeling afdeling pediatrie (IB17-827)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
45331220 - Travaux d'installation de matériel de climatisation
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25

Lot 10: Plaatsen lavabo in mortuarium (IB17-ZHH)

Description
Plaatsen lavabo in mortuarium (IB17-ZHH)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
44411000 - Appareils sanitaires
45232460 - Travaux d'installations sanitaires
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Plan van aanpak - 25
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij geen negatief eigen vermogen heeft
Au minimum
Geen negatief eigen vermogen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht in een ziekenhuis van minstens gelijkaardige grootte als dat van de opdrachtgever, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Au minimum
* Beschikken over een VCA-certificaat (of gelijkwaardig).
* Lijst van minimum 3 relevante referenties binnen de ziekenhuissector (of vergelijkbaar) over de laatste 5 jaar.
Vereiste erkenning: Enkel voor de percelen waarvoor dit relevant is:
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 1
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1
truck tower-crane sharing