Aquafin (3p)
Rectificatie

Afroepcontract Bouwkundig Onderhoud

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin (3p)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Lommez
Telefoon
+32 34504817
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282659

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afroepcontract Bouwkundig Onderhoud

Referentienummer: AQF (3p)-PPP0N3-2276/7034/CA/GCU/3-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Afroepcontract Bouwkundig Onderhoud

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525958

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 155-321246

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
21-09-2017
Te lezen:
14-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
21-09-2017
Te lezen:
14-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nummer van de aankondiging in het PB S
Te lezen:
2017/S 155-321246

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
terechtwijzend bericht: wijziging openingsdatum + toevoeging UEA + verklaring minimumlonen + aanpassing inschrijvingsbiljet ook incl. BTW

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon
Te lezen:
+32 32578011

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
Te lezen:
[email protected]

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Internetadres
Te lezen:
http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

Overige nadere inlichtingen

aanpassing openingsdatum + toevoeging documenten verklaring naleving minimumlonen + inschrijvingsformulier vermelding bedragen inclusief BTW + overzicht bekkens