IGEAN dienstverlening
Rectificatie

Bouwen van een sociaal huis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IGEAN dienstverlening
Nationaal identificatienummer
0206.767.574_21684
Postadres
Doornaardstraat 60
Plaats
Wommelgem
Postcode
2160
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sofie Sterckx
Telefoon
+03 3500813
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.igean.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308418

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van een sociaal huis

Referentienummer: IGEAN DV-NIE06042-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215200 - Gebouwen voor sociale dienstverlening

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Bouwen van een sociaal huis

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-513417

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 1 : vraag en antwoord