VIVAQUA
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst betreffende de uitvoering van werken op het rioolnet in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst betreffende de uitvoering van werken op het rioolnet in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht bestaat uit twee percelen, die afzonderlijk kunnen worden gegund:

Perceel 1: herstellingen, vervangingen en wijzigingen van aansluitingen of bestaande rioolbuizen

Perceel 2: aanleg van nieuwe rioolaansluitingen met eventuele uitbreiding van het net

Als ze rekening houden met de opgesomde vereisten mogen de kandidaten een aanvraag tot deelneming indienen voor een van de twee percelen of voor beide percelen.

De opdrachtdocumenten die bij deze aankondiging zijn gevoegd, zijn louter informatief. De kandidaten mogen geen offerte bij hun kandidaatsdossier voegen. Enkel de geselecteerde kandidaten worden later verzocht een offerte in te dienen op basis van de opdrachtdocumenten.


Datum van verzending van deze aankondiging
02-08-2017
Publicatiedatum
02-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen