Rectificatie

dakrenovatie Jan Fevijn

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scholengroep impact
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rijselstraat 3b
Plaats
Sint-Michiels Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 50800075
E-mail
michael.van.de.straete@scholengroepimpact.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.scholengroepimpact.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289911

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

dakrenovatie Jan Fevijn

Referentienummer: SGR25-ws-dakrenovatie-Jan-Fevijn-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

dakrenovatie Jan Fevijn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533978

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er staat verwarrende informatie in de administratieve bepalingen. Er kan enkel ingediend worden via e-notification. Er kan niet geldig ingediend worden via de post of via afgeven.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!