Wilskracht vzw
Aankondiging van een opdracht

Renovatie kantoren: elektriciteit

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Wilskracht vzw
Nationaal identificatienummer
0411.037.203_29509
Postadres
Sint-Bernardsesteenweg 200
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Van Hostauijen
Telefoon
+32 32854283
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.devoorzorg.be/antwerpen/Pages/default.aspx

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380207

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380207

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Wilskracht+vzw-2019%2F010+WILS-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   vzw

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   vzw

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie kantoren: elektriciteit

Referentienummer:   Wilskracht vzw-2019/010 WILS-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Toelichting: Deze opdracht behelst de renovatie van enkele kantoren, meer specifiek de elektriciteitswerken. De opdracht zelf wordt opgesplitst in 2 percelen zijnde een perceel voor de kantoren Wilrijk + Mortsel en een perceel voor het kantoor te Mol.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   214.570,86

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Renovatie elektriciteit: Wilrijk + Mortsel

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Wilrijk + Mortsel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Toelichting: Deze opdracht behelst de renovatie van enkele kantoren, meer specifiek de elektriciteitswerken. De opdracht zelf wordt opgesplitst in 2 percelen zijnde een perceel voor de kantoren Wilrijk + Mortsel en een perceel voor het kantoor te Mol.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   136.410,52

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   70

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie bestek


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Renovatie elektriciteit: Mol

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Mol

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Toelichting: Deze opdracht behelst de renovatie van enkele kantoren, meer specifiek de elektriciteitswerken. De opdracht zelf wordt opgesplitst in 2 percelen zijnde een perceel voor de kantoren Wilrijk + Mortsel en een perceel voor het kantoor te Mol.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   91.034,61

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   80

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie bestek


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of inschrijver, overeenkomstig artikel 70 van de wet overheidsopdrachten, aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen wordt de kandidaat of inschrijver, in eender welke fase van de procedure, uitgesloten tot deelname aan de procedure indien zij vaststelt dat de kandidaat of inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is om een van volgende misdrijven:
....
Indien de ondernemer niet blijkt te voldoen aan zijn verplichting tot betaling van
Sociale zekerheidsbijdragen, in welk stadium van de procedure ook, wordt deze uitgesloten van
deelname aan de plaatsingsprocedure tenzij de bijdrageschuld beantwoordt aan de voorwaarden
opgenomen in artikel 62, §1 van het KB van 18 april 2017 of de ondernemer kan aantonen dat hij op
een aanbesteder of op een overheidsbedrijf, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar
en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn.
....
Indien de ondernemer niet blijkt te voldoen aan zijn verplichting tot betaling van belastingen, in welk stadium van de procedure ook, wordt deze uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure tenzij de schuld beantwoordt aan de voorwaarden opgenomen in artikel 63, §1 van het KB van 18 april 2017 of de ondernemer kan aantonen dat hij op een aanbesteder of op een overheidsbedrijf, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn.
...
Zie bestek voor meer informatie

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: P1

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie bestek

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   25-08-2020

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   23-12-2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   25-08-2020

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Zie bestek

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg
Postadres
-
Plaats
Antwerpen
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Rechtsmiddelen (zie artikelen 14, 15, 23 en 24 van de voornoemde wet van 17 juni 2017): U kan, indien u dit nodig acht, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen twee soorten rechtsmiddelen instellen: - Een schorsingsberoep binnen een termijn van 15 dagen vanaf de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing - En/of een vernietigingsberoep binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing Het beroep moet worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen
Postadres
-
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020