Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Rectificatie

Vernieuwing/uitbreiding bepaalde elektr. installaties in stations Metro en préM Brussel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_17424
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jean Leclercq
Telefoon
+322 2042277
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://be.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311702

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwing/uitbreiding bepaalde elektr. installaties in stations Metro en préM Brussel

Referentienummer: DITP-DIOV BM-MB SSE-SSD 1466-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zien punt II.2.4)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520521

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-309475

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het “Criterum 11 : Ontratten” en het “Criterium 12 : Systeem anti-duiven” van de administratieve bepalingen, vervangen wordt door : - Criterium 11: Ontratten = maximum 10 punten: "De inschrijver beschrijft de wijze waarop het omnium ontrattingsprogramma zal gebeuren met onder meer:" - Criterium 12: Systeem anti-duiven = maximum 10 punten: "De inschrijver beschrijft de wijze waarop het contract zal gebeuren met onder meer:"