Gemeente Haaltert
Rectificatie

Uitbreiden muziekacademie - fase 2 - Academie voor Muziek, Woord en Dans:polyvalente zaal

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Haaltert
Nationaal identificatienummer
BE207 439 151
Postadres
Hoogstraat 41
Plaats
Haaltert
Postcode
9450
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Arne De Schepper
Telefoon
+32 53858607
E-mail
[email protected]
Fax
+32 53858620

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.haaltert.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitbreiden muziekacademie - fase 2 - Academie voor Muziek, Woord en Dans:polyvalente zaal

Referentienummer: 861.2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212322 - Bouwen van theater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535799

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een aangepaste meetstaat architectuur is te vinden op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/639/87/2017