Stadsbestuur Lier
Aankondiging van een opdracht

restauratie Den Bril

restauratie Den Bril

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Lier
Postadres
Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Alewaters

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Voor de Belgische inschrijver vraagt het bestuur het RSZ-attest, de jaarrekeninen en het attest van niet-faling via elektronische weg op overeenkomstig art. 60§1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver.
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te vinden.

Vakbekwaamheid

* De selectiecriteria, opgelegd door het Besluit d.d. 14/12/2001 (BS 19/01/2002) van het Vlaamse Regering, en houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten in het bijzonder art. 25. De inschrijver zal derhalve de nodige overtuigingstukken bij zijn inschrijving voegen om zijn selectie op basis van volgende criteria mogelijk te maken:
1) kwalificaties:
- studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en/of van het ondernemingskader en van de verantwoordelijken voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden.
- beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften
2) de lijst van de restauratiewerkzaamheden, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste restauratiewerkzaamheden.
Deze getuigschriften bevatten:
- het bedrag van de restauratiewerkzaamheden
- het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering
- een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
- de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemers
- de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerkzaamheden
- het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden
- de PV van oplevering van de restauratiewerkzaamheden
3) een verklaring waarin (behoudens de bepalingen vermeld in art. 30§2 van het BVR d.D. 14/12/2001) de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden.
- de technische bekwaamhedi van de inschrijver wordt bewezen door twee referentieprojecten:
* gestaafd met bewijs van goede uitvoering voor restauratieve werkzaamheden aan een beschermd monument en voorlopig opgeleverd na 1/01/2009.
* betreffende deze referentieprojecten zal de inschrijver een bewijs van goede uitvoeringn goedgekeurd door de bouwheer voor het ref.project in kwestie, met omschrijving van het project en bouwheer, locatiegegevens, vermelding van het totaalbudget alsook een oplijsting van de specifieke restauratieve werkzaameheden.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 5 of hoger