Rectificatie

Project 22.328/1 (AWV X10/N177/34) - Aartselaar, RWA-verbinding Kontichsesteenweg-Struisbeek (incl. Leugstraat-Kontichsesteenweg)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289194

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 22.328/1 (AWV X10/N177/34) - Aartselaar, RWA-verbinding Kontichsesteenweg-Struisbeek (incl. Leugstraat-Kontichsesteenweg)

Referentienummer: AQFINFRA-22328lot1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :
* nemen van maatregelen teneinde bestemmingsverkeer langsheen de werf toe te laten
* realiseren van omleidingen
* voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
* opbreken van bestaande buizen en inspectieputten
* aanleggen van rioleringen met buizen en gecombineerde kokers
* maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton
* maken van overstortconstructies
* maken van huis- en kolkaansluitingen
* plaatsen van lijnvormige elementen
* maken van nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532310

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 208-429546

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : - Aangepaste meetstaat, signalisatieplannen en (voorlopig) technisch verslag worden toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!