De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatie

WBK-BB8023: Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: Uitvoeren van schilderwerken en vernieuwen van slijtlagen aan 5 ophaalbruggen in beheer bij De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Greet Bynens
Telefoon
+32 11298468
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281380

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WBK-BB8023: Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: Uitvoeren van schilderwerken en vernieuwen van slijtlagen aan 5 ophaalbruggen in beheer bij De Vlaamse Waterweg nv

Referentienummer: NV De Scheepvaart-WBK-BB8023-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45442121 - Schilderen van installaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- het plaatsen van vooraankondigingsborden;
- het vermelden van de werken;
- het leveren en plaatsen van signalisatie ten behoeve van de omleiding volgens de signalisatieplannen van de verschillende gemeenten;
- het leveren en plaatsen van scheepvaartsignalisatie;
- het verwijderen van de aanwezige slijtlaag;
- het reinigen voor de eigenlijke oppervlaktevoorbereiding van de volledige brugstructuur;
- het plaatsen van een geleidewerk;
- het plaatsen van een steiger;
- het voorzien van mobiele installaties;
- een stof- en winddichte afsluiting voorzien rondom brugstructuur (loodmenie, straalstof);
- het vrijwaren en beschermen van de mechanische onderdelen;
- de oppervlakte voorbereiden tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 of P Sa 2 1/2 (Rijkevorsel);
- het ontstoffen van de constructie;
- het aanbrengen van het nieuwe verfsysteem O*5.02PU;
- het plaatsen van een nieuwe slijtlaag;
- het opruimen en vrijgeven van de werf.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525714

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
23-08-2017 11:00
Te lezen:
28-08-2017 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
23-08-2017 11:00
Te lezen:
28-08-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wegens problemen met het digitaal handtekenen op het e-Tendering platform, wordt de opening uitgesteld. De opening zal plaatsvinden op maandag 28/8/2017 om 10u00.