Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor funderingen tractiepalen en voor bovenleidingwerken.

Uitvoeren van funderingswerken en plaatsen van tractiepalen voor het tramnetwerk en van werken aan de bovenleidingen voor het tramnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Publicatiedatum
18-09-2014
Deadline
27-10-2014 om 00:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234120 - Stadsspoorwegwerkzaamheden
45234121 - Werkzaamheden voor trambaan
45234160 - Maken van bovenleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Transport Tube - Energie - LA
Ter attentie van
T. Dietvorst

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaten moeten beantwoorden aan de hierna vermelde minimumvoorwaarden en daartoe bij hun kandidatuur de volgende documenten bijvoegen, verplicht in te dienen in de volgorde:
1. een verklaring op erewoord waarin de kandidaat-onderneming bevestigt dat het zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in artikel 66 § 4 van het KB van 16 juli 2012.
2. een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 KB 16 juli 2012 of, voor de buitenlandse kandidaat, het attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
3. de documenten die bewijzen dat de onderneming ten minste erkend is in klasse 5 categorie H2 overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 26 september 1991 dat sommige toepassingsmaatregelen vastlegt van de wet van 20 maart 1991 die de erkenning regelt van de aannemers van werken, of in een gelijkwaardig register in een andere lidstaat, ofwel de vermelding dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3 § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991 die de erkenning regelt van de aannemers van werken, in welk geval hij de noodzakelijke bewijsstukken bij zijn offerte voegt;
4. Een verklaring op erewoord dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.)..

Economische en financiële draagkracht

1° Een verklaring betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste
3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de werken die het voorwerp uitmaken van deze
opdracht.
2° De laatste 2 (neergelegde) balansen en jaarrekeningen van de onderneming.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze
groep.

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet levert het bewijs van de volgende inschrijvingen:
- de inlichtingen en referenties inzake personeel en technische middelen waarover de kandidaat beschikt om te voldoen aan de vereisten van de opdracht onder andere aan het feit dat twee werven gelijktijdig moeten kunnen worden aangevat;
- een document met de naam en het adres van het studiebureel, verantwoordelijk voor rekening van de onderneming voor de stabiliteitsstudies van de werken en de referenties ervan terzake;
- de attestbrieven over de goede uitvoering van gelijkaardige werken uitgevoerd voor spoorweg- of trammaatschappijen.
- Een beknopte beschrijving van het gebruikte kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat, eventueel aangevuldmet normen, certificaten en attesten, alsook de kwaliteitsgaranties die door de kandidaat worden geboden en een beschrijving van de manier waarop niet-conformiteiten worden opgelost.
- Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een delegatie van de MIVB in zijn vestiging en die van eventuele onderaannemers en/of klanten, teneinde zijn technische mogelijkheden te kunnen beoordelen.
Accreditatie nummer: Categorie H2 classe 5.