Rectificatie

Bouw- en inrichtingswerken binnen en buiten van een nieuw bpost mail center “Sankt-Vith”

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
bpost
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Verschelden
Telefoon
+32 22765529
E-mail
luc.verschelden@bpost.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bpost.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293300

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw- en inrichtingswerken binnen en buiten van een nieuw bpost mail center “Sankt-Vith”

Referentienummer: bpost-2017-1-045-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Algemene aannemingswerken voor het bouwen van een mail center: bouwwerkzaamheden, inrichtingswerken (binnen en buiten), elektriciteitswerken en HVAC werken. Voor meer details zie selectieleidraad (Deel 1 Scope van de opdracht)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536895

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectieleidraad die niet was bijgevoegd aan publicatie

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!