Rectificatie

Bouw- en inrichtingswerken binnen en buiten van een nieuw bpost mail center “Sankt-Vith”

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
bpost
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Verschelden
Telefoon
+32 22765529
E-mail
luc.verschelden@bpost.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bpost.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293300

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw- en inrichtingswerken binnen en buiten van een nieuw bpost mail center “Sankt-Vith”

Referentienummer: bpost-2017-1-045-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Algemene aannemingswerken voor het bouwen van een mail center: bouwwerkzaamheden, inrichtingswerken (binnen en buiten), elektriciteitswerken en HVAC werken. Voor meer details zie selectieleidraad (Deel 1 Scope van de opdracht)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536895

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectieleidraad die niet was bijgevoegd aan publicatie