NMBS, Directie Stations - District Noord West
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Technische Onderhoudspost Kortrijk: bodemsanering werkplaats en aangrenzende tuinen

De opdracht bestaat uit de sanering van een verontreiniging met minerale olie ter hoogte van de Technische Onderhoudspost Kortrijk, gelegen aan de Marksesteenweg te Kortrijk. De verontreiniging is ontstaan ter hoogte van de werkplaats en heeft zich verspreid tot onder een 12-tal woningen aan de Marksesteenweg. De sanering bestaat uit een ontgraving, zowel ter hoogte van de werkplaats als ter hoogte van de tuinen van de woningen aan de Marksesteenweg. Het terrein van de werkplaats werd opgehoogd en bevindt zich ca. 3 meter hoger dan de aangrenzende woningen. Omwille van de aanwezigheid van gebouwen in de nabijheid (<5m) van de werken en de aanwezigheid van een steil talud tussen het terrein van de werkplaats en de aangrenzende woningen, worden stabiliteitsmaatregelen voorzien bij de ontgraving. Om de ontgraving in een droge omgeving mogelijk te maken, wordt een grondwaterbemaling voorzien waarbij het onttrokken grondwater geloosd wordt op de riolering.

Datum van verzending van deze aankondiging
27-07-2018
Publicatiedatum
27-07-2018
Deadline
23-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS, Directie Stations - District Noord West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kathleen Nysten
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1)Vennootschap of THV, met de vermelding welke vennoot die aangeduid wordt om de THV te vertegenwoordigen (getekende intentieverklaring toe te voegen).
2) De kandidaat (en elk lid van de THV) voegt bij zijn kandidatuur een attest afgeleverd door FOD Financiën waaruit blijkt dat de handelsvenootschap voldoet aan de fiscale verplichtingen ten aanzien van deze laatste of een evenwaardig document volgens de wettelijke reglementering van het land waar de firma gevestigd is conform art. 68 van de wet van 17/06/2016 aangaande de overeenkomst bij de opdrachten speciale sectoren.
3) Door deelname aan de aanbestedingsprocedure getuigt de kandidaat dat hij zich niet bevindt in een geval van uitsluiting conform art. 67 van de wet van 17/06/2016 aangaande de overeenkomst bij de opdrachten speciale sectoren.
4) De kandidaat (en elk lid van de THV) zal moeten in regel zijn met RSZ. Voor niet-Belgische
bedrijven moet bij de inschrijving of kandidatuurstelling een eenzelvig document bijgevoegd worden, die bewijst dat verplichte socialezekerheidsbijdragen in regel zijn volgens de nationale wetgeving van het land waar de aanneming is gevestigd en conform art. 68 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

1. Erkenning van aannemers van werken
Voor de uitvoering van de opdracht is volgende Belgische erkenning van aannemers van werken nodig: categorie G, klasse 4.
In functie van zijn toestand moet de inschrijver bij zijn offerte voegen :
• ofwel het bewijs van zijn erkenning in in de categorie of ondercategorie hernomen hierboven en in de klasse die overeenstemt met het bedrag van de opdracht
• ofwel de documenten vereist in artikel 71 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
2. Kwaliteitscertificaat
De inschrijver moet beschikken over een certificaat van "Quality Management System" volgens de normen EN ISO 9001:2008 of 2015.
Hij voegt een kopie van dit certificaat, geldig op datum van indienen van de offerte, toe aan zijn offerte.
In geval van een Tijdelijke Handelsvennootschap zal de piloot van de THV beschikken over dit certficaat.
3. Technische capaciteit
Veiligheid, gezondheid en milieuzorg:
• V.C.A.-attest: de inschrijver of elke vennoot in het geval van een tijdelijke handelsvennootschap voor deze opdracht moet een geldig V.C.A.-attest voorleggen.
Veiligheid- gezondheid en milieuzorgsysteem (ACHILLES): de inschrijver of elke vennoot in het geval van een tijdelijke handelsvennootschap voor deze opdracht moet voldoen aan het Achilles zorgsysteem voor bodemsaneringswerken zoals voorzien in de “standaardprocedure voor bodemsanerings-werken, eindevaluatieonderzoek en nazorg¨ (versie januari 2017) en in het kader van dit zorgsysteem beschikken over een een positieve evaluatie van het hoofdkantoor en/of het certificaat van de betreffende groep(en) van technieken overeenkomstig het Achilles zorgsysteem.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: G