Rectificatie

Aanpassing van bovengrondse net – Vernieuwing en opbouw van halten en beddingen voor trams en bus

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MIVB - Speciale Studie Dienst
Nationaal identificatienummer
0247.499.953_505547
Postadres
Koningsstraat, 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mvr Andreia MACHADO
Telefoon
+322 2042956
E-mail
Andreia.machado@stib.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stib-mivb.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334157

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanpassing van bovengrondse net – Vernieuwing en opbouw van halten en beddingen voor trams en bus

Referentienummer: SSE-SSD CSC-BB S10001 -F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233140 - Wegwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Dit bestek bestaat uit :De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht omvat de uitvoering van wegnis, aanpassingen, herstellingen en aanleggen van tram- en bushaltes. De nieuwe materialen en de aanvullingsgrond zijn te leveren door de aannemer tenzij het bezonder bestek of de beschrijvende meetstaat het anders beschrijft.Het betreft een bestellingsopdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-505784

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Onderstaand wijzigingsbericht wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht: - Nederlandstalige administratieve bepalingen deel 3 hoofdstuk 1 : Punt 7 Verzekeringen. De inhoud van de punten B en C moeten worden geschrapt : - « B. Inhoud van de verzekering voor alle risico's in de bouw Het werk wordt gedekt door een verzekeringspolis ten laste van de opdrachtnemer van het type "all-risk site insurance" tijdens de uitvoering van het werk en tijdens de onderhoudsperiode. Het heeft betrekking op: 1. schade aan de constructie, inclusief uitrusting en constructie-elementen; 2. de sloop- en restauratiekosten in verband met een incident met een verzekerde constructie; 3. Burgerlijke aansprakelijkheid wegens derden krachtens de artikelen 1382 tot en met 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 4. de verstoringen van de wijk in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, onder wiens dekking de herstellingen waartoe de Werkgever kan worden veroordeeld, ongeacht de fout van zijn kant, als gevolg van de uitvoering van de verzekerde werken op de werf. Deze dekking dekt de schade aan naburige gebouwen en hun directe gevolgen; 5. ontwerpfouten van alle betrokken bouwers, zowel tijdens het oorspronkelijke project als tijdens de uitvoering ervan (beslissingen tijdens de bouwfase). 6. verlies en schade in verband met arbeidsconflicten (stakingen en uitsluitingen) en elke daad van collectief geweld (politiek, sociaal, economisch of ideologisch), met inbegrip van aanvallen (rellen, menigtebewegingen), alsook daden van van vandalisme en collectieve kwaadwillige handelingen, op voorwaarde dat de oorzaak van dit verlies en deze schade verband houdt met het werk. 7. bestaande activa Schade en verlies aan de Bestaande Goederen die niet het voorwerp uitmaken van het contract van de Onderneming en die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met de uitvoering van het contract van de Onderneming, zijn gedekt tot een maximum van 620.000,00 EUR per gebeurtenis. Verzekerden zijn degenen die deelnemen aan het ontwerp en de bouw van de verzekerde structuur, d. w. z: - de Eigenaar en zijn vertegenwoordigers, de uitrusting en het materiaal dat is opgeslagen op de site waarvan hij de eigenaar is (diefstal); - de aannemer en zijn onderaannemers; - architecten, adviesbureaus en ontwerpbureau’s; - de aanwezigen voor de behoeften van de site. Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat het feit dat de concessiehouder begunstigde is van een verzekeringspolis, geenszins afbreuk doet aan zijn aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst. Het gewaarborgde bedrag bedraagt 5.000.000.000.000,00 EUR voor alle materiële, immateriële en fysieke schade samen. De franchise bedraagt minimaal 5.000,00 EUR en maximaal 250.000,00 EUR. C. Inhoud van de verzekering "Exploitatie en wettelijke aansprakelijkheid na levering". De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet een verzekering tegen "wettelijke aansprakelijkheid" (niet-contractuele aansprakelijkheid van de leverancier jegens de aanbestedende dienst en derden, met inbegrip van contractuele aansprakelijkheid voor feiten die zonder deze overeenkomst tot een dergelijke niet-contractuele aansprakelijkheid hadden kunnen leiden) afsluiten gedurende de periode vanaf de sluiting van de overeenkomst tot 2 (twee) jaar na de laatste levering. In de verzekeringspolis moet dit onder meer uitdrukkelijk als derde partij ten opzichte van de gekozen inschrijver worden vermeld: - MIVB, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische Staat; - de hoge ambtenaar; - ontwerpbureaus; - raadgevende ingenieurs; - elke andere aannemer; - de werknemers van bovengenoemde personen; - ACTIRIS en de afgevaardigden van de bovengenoemde administratie; - alsmede iedere andere persoon op de bouwplaats die geen deel uitmaakt van het personeel van de aannemer. Het gewaarborgde bedrag is 5.000.000.000,00 EUR voor alle materiële, immateriële en fysieke schade samen ». - En vervangen door de volgende tekst : - « B. Inhoud van de verzekering voor alle risico's in de bouw Het werk wordt gedekt door een verzekeringspolis ten laste van de opdrachtnemer van het type "all-risk site insurance" tijdens de uitvoering van het werk en tijdens de onderhoudsperiode. Het heeft betrekking op: 1. schade aan de constructie, inclusief uitrusting en constructie-elementen; 2. de sloop- en restauratiekosten in verband met een incident met een verzekerde constructie; 3. Burgerlijke aansprakelijkheid wegens derden krachtens de artikelen 1382 tot en met 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 4. de verstoringen van de wijk in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, onder wiens dekking de herstellingen waartoe de Werkgever kan worden veroordeeld, ongeacht de fout van zijn kant, als gevolg van de uitvoering van de verzekerde werken op de werf. Deze dekking dekt de schade aan naburige gebouwen en hun directe gevolgen; 5. ontwerpfouten van alle betrokken bouwers, zowel tijdens het oorspronkelijke project als tijdens de uitvoering ervan (beslissingen tijdens de bouwfase). 6. verlies en schade in verband met arbeidsconflicten (stakingen en uitsluitingen) en elke daad van collectief geweld (politiek, sociaal, economisch of ideologisch), met inbegrip van aanvallen (rellen, menigtebewegingen), alsook daden van vandalisme en collectieve kwaadwillige handelingen, op voorwaarde dat de oorzaak van dit verlies en deze schade verband houdt met het werk. 7. bestaande activa Schade en verlies aan de Bestaande Goederen die niet het voorwerp uitmaken van het contract van de Onderneming en die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met de uitvoering van het contract van de Onderneming, zijn gedekt tot een maximum van 620.000,00 EUR per gebeurtenis. Verzekerden zijn degenen die deelnemen aan het ontwerp en de bouw van de verzekerde structuur, d. w. z: - de Eigenaar en zijn vertegenwoordigers, de uitrusting en het materiaal dat is opgeslagen op de site waarvan hij de eigenaar is (diefstal); - de aannemer en zijn onderaannemers; - architecten, adviesbureaus en ontwerpbureau’s; - de aanwezigen voor de behoeften van de site. Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat het feit dat de concessiehouder begunstigde is van een verzekeringspolis, geenszins afbreuk doet aan zijn aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst. Het gewaarborgde bedrag bedraagt 5.000.000,00 EUR voor alle materiële, immateriële en fysieke schade samen. De franchise bedraagt minimaal 5.000,00 EUR en maximaal 250.000,00 EUR. C. Inhoud van de verzekering "Exploitatie en wettelijke aansprakelijkheid na levering". De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet een verzekering tegen "wettelijke aansprakelijkheid" (niet-contractuele aansprakelijkheid van de leverancier jegens de aanbestedende dienst en derden, met inbegrip van contractuele aansprakelijkheid voor feiten die zonder deze overeenkomst tot een dergelijke niet-contractuele aansprakelijkheid hadden kunnen leiden) afsluiten gedurende de periode vanaf de sluiting van de overeenkomst tot 2 (twee) jaar na de laatste levering. In de verzekeringspolis moet dit onder meer uitdrukkelijk als derde partij ten opzichte van de gekozen inschrijver worden vermeld: - MIVB, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische Staat; - de hoge ambtenaar; - ontwerpbureaus; - raadgevende ingenieurs; - elke andere aannemer; - de werknemers van bovengenoemde personen; - ACTIRIS en de afgevaardigden van de bovengenoemde administratie; - alsmede iedere andere persoon op de bouwplaats die geen deel uitmaakt van het personeel van de aannemer. Het gewaarborgde bedrag is 5.000.000,00 EUR voor alle materiële, immateriële en fysieke schade samen ». - De opening van de offertes voorzien op 2 april 2019 om 10u00 wordt behouden - BELANGRIJK: - Bij zijn offerte toe te voegen documenten vermeldt de inschrijver dat hij kennis genomen heeft van de twee wijzigingsberichten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!