Rectificatie

Kantoor Lokale Politie Antwerpen - Beveiligingswerken en herinrichting onthaal Doornstraat 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 3382061
E-mail
joke.goffart@antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342267

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342267

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kantoor Lokale Politie Antwerpen - Beveiligingswerken en herinrichting onthaal Doornstraat 2

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00642 (P09061)-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Kantoor Lokale Politie Antwerpen - Beveiligingswerken en herinrichting onthaal Doornstraat 2

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-06-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-516400

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Naar aanleiding van een vraag over de '00642_Samenvattende_opmeting_GECORRIGEERD.xlsx' werd vandaag ook de pdf versie opgeladen en een document hoe u het document kan gebruiken.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1876 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!