Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatie

Project 20.272B/1 & GEL 3014 - Geel, rioleringswerken Europawijk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]e
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325473

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 20.272B/1 & GEL 3014 - Geel, rioleringswerken Europawijk

Referentienummer: AQFINFRA-20272Blot1&GEL3014-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Proj. 20.272B/1 & GEL3014 - Geel, rioleringswerken Europawijk- Het opbreken van constructies, kunstwerken, buizen en kokers- Het opbreken van de bestaande toestand- Aanleg van nieuwe DWA-leiding (diam 250 mm) onder de rijweg- Aanleg van nieuwe RWA-leidingen (diam. 400 mm)- Aanleg van nieuwe grachten met stuwmuurtjes, deels met beschoeiing, die worden aangesloten op de Vlasmeerloop en de Weewijckloop- Aanleggen van 4 werkende opvoergemalen (inclusief elektromechanische uitrusting)- Heraanleggen van wegenis in Monacolaan, Engelandlaan, Canadalaan, Italiëlaan, Frankrijklaan, Amerikalaan, Nederlandlaan, Luxemburglaan en Belgiëlaan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535108

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : wijzigingen bestek en meetstaat. Zie voor meer informatie document 'TWB2 aanpassingen'. De aannemer dient bij de inschrijving te melden dat er rekening werd gehouden met de aanvullende bepalingen en wijzigingen vermeld in terechtwijzend bericht nr. 2.