Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Dossier-PNT-000-16-007 Opdracht voor de bouw van een drinkwaterpompstation te Asse

De opdracht omvat de bouw van een drinkwaterpompstation te Asse.
Het gaat hier voornamelijk over ruwbouwwerken die in hoofdzaak in beton zijn opgetrokken. Verder is er een klein deel afwerking.
De opdrachtnemer dient in te staan voor de uitvoering van alle werkzaamheden met betrekking tot de bouw van het drinkwaterpompstation, m.n. (niet limitatief):
- het inrichten van de werf;
- alle noodzakelijke grondwerken;
- optrekken van vloeren en muren in gewapend beton;
- metselwerk binnen en buiten;
- plaatsen en afwerking van de deuren en luiken;
- leveren en plaatsen van hijstoestellen;
- het afleveren van het as-built-dossier.


Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
16-11-2017
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45223500 - Gewapendbetonstructuren
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Anne Adriaens
E-mail
aankoop@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Erkenning D1 klasse 2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!