Scholengroep 12 ADITE
Aankondiging van een opdracht

Updates middenspanningscabines Scholengroep 12

Updates middenspanningscabines Scholengroep 12

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep 12 ADITE
Postadres
Boudewijnvest 1a, 3290 Diest, BE
Contactpunt(en)
De heer Martin Cauberghs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht):
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te vinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Vakbekwaamheid

Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie):
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver een lijst van werken toevoegen die de laatste drie jaar werden verricht, die vergezeld gaan van attesten van goede uitvoering. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
Deze lijst omvat minimaal de vernieuwing van 24 middenspanningscabines in deze laatste drie jaar.

Eventuele minimumeisen:

Deze lijst omvat minimaal de vernieuwing van 24 middenspanningscabines in deze laatste drie jaar.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 3