Aankondiging van een opdracht

RAAMCONTRACT restauratie muren begraafplaatsen stad Leuven voor max. 4 jaar (voorbehouden voor sociale tewerkstelling)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16272000
E-mail
yves.vermaelen@leuven.be
Fax
+32 16272955

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
DFB - Studiedienst gebouwen
Nationaal identificatienummer
SDG
Postadres
Prof. Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Annelies Vercruysse
Telefoon
+32 16272506
E-mail
annelies.vercruysse@leuven.be
Fax
+32 16272959
Hoofdadres
http://www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1008/CI/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Yves Vermaelen
Telefoon
+32 16272540
E-mail
bestekken@leuven.be
Fax
+32 16272955
Hoofdadres
http://www.leuven.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RAAMCONTRACT restauratie muren begraafplaatsen stad Leuven voor max. 4 jaar (voorbehouden voor sociale tewerkstelling)

Referentienummer:   dossier 17.051

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45262522 - Metselwerk

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse begraafplaatsen stad Leuven (zie inventaris - bijlage C)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

RAAMCONTRACT restauratie muren begraafplaatsen stad Leuven voor max. 4 jaar (voorbehouden voor sociale tewerkstelling)
Toelichting:
De opdracht omvat een raamcontract voor het restaureren van de muren van de begraafplaatsen van stad Leuven.
Er werd een inventarisatie gemaakt van de muren die aan herstelling toe zijn. De leidend ambtenaar zal bepalen welke muren wanneer dienen gerestaureerd te worden, waarvoor telkens een aparte deelopdracht wordt afgeroepen.
Deze inventarisatie is uiteraard een momentopname en kan wijzigen gedurende de looptijd van de opdracht.
Het is de bedoeling om in de volgende jaren zoveel mogelijk muren te restaureren, afhankelijk van het beschikbare budget.
Momenteel is er voor de restauratie van kerkhofmuren 60.000 EUR in 2018 voorzien en de daaropvolgende jaren telkens 40.000 EUR.
BELANGRIJK:
Sporadisch kan er bijkomend aan deze opdracht een deelopdracht worden afgeroepen voor gelijkaardige werken aan andere muren dan deze van de begraafplaatsen. Deze staan buiten de voorziene budgetten voor de begraafplaatsen en zullen enkel kleine herstellingswerken omhelzen (max. 10.000 EUR incl. btw per deelopdracht).
Stad Leuven heeft gekozen om deze opdracht exclusief toe te laten voor sociale tewerkstelling, aangezien de aard van de werken dit toelaat.
Duur van de overeenkomst:
De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een maximale looptijd van 4 jaar (startende vanaf 1 april 2018). De basisopdracht heeft een looptijd van 1 jaar, meerbepaald van 1 april 2018 t.e.m. 31 maart 2019, waarna de opdracht 3x stilzwijgend verlengbaar is voor telkens één jaar. Wanneer de opdrachtgever of opdrachtnemer het contract niet wenst te verlengen, dient de vooropzeg 3 maanden voor de verjaardag van het contract (meerbepaald 1 april) schriftelijk te gebeuren. De totale looptijd is maximum 4 jaar en eindigt dus sowieso op 31 maart 2022.
Plaatsen van uitvoering:
Diverse begraafplaatsen stad Leuven, momenteel op de volgende locaties:
 Wilsele Putkapel – Kerkhofweg/ Jan Van Avondtstraat
 Wijgmaal – Wittebolsstraat
 Wilsele – Sint-Martinus aan de kerk - Pastor Legrandstraat/hoek Hagelandstraat
 Vlierbeek – Kerkhof Abdij
 Leuven - Centrale begraafplaats - Kerkhofdreef 7
(zie inventaris - bijlage C)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Efficiëntie en inzetbaarheid  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-04-2018

Einde:   31-03-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht.
* Er wordt gevraagd om het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's toe te voegen.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's toevoegen aan zijn offerte.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dit is een opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. Er wordt aan de inschrijver gevraagd een bewijs (attest) toe te voegen dat hij/zij een sociale werkplaats of ondernemer is.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet bij zijn inschrijving een bewijs (attest) toevoegen dat hij/zij een sociale werkplaats of ondernemer is.
Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 1

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   ja

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   16-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   16-04-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   16-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:30

Plaats:   Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbanken arrondissement Leuven
Postadres
Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 16214111
E-mail
griffiepolitierechtbankLeuven@just.fgov.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2017