Gemeente Merksplas
Aankondiging van een opdracht

Merksplas-Kolonie: fase 4 - restauratie en herbestemming paardenstallen en binnenplein

Merksplas-Kolonie: fase 4 - restauratie en herbestemming paardenstallen en binnenplein

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
16-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Merksplas
Postadres
Markt 1, 2330 Merksplas, BE
Contactpunt(en)
De heer Alex Peeters

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Naam van de rechtsvorm van het bedrijf.
Naam van de vertegenwoordiger en handtekenbevoegdheid.
De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onder de Belgische RSZ valt voegt een origineel RSZ-attest toe bij zijn offerte. Dit attest toont aan dat de inschrijver minstens aan de RSZ-verplichting tot en met het voorlaatste vervallen kalenderkwartaal heeft voldaan.
De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62 §2.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.

Eventuele minimumeisen:

Aanwezigheid van vereist attest.

Vakbekwaamheid

Bewijs van erkenning als aannemer.
Voor perceel 1 dient de inschrijver overeenkomstig het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten van 14 januari 2001, aan te tonen dat hij over de nodige technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid beschikt. De inschrijver dient dit op volgende manieren aan te tonen:
1) Aan hand van de studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de restauratiewerken worden belast. De leidinggevenden (projectleider en/of werfleider) wordt bij de offerte reeds opgegeven.
2) Opsomming van alle restauratiewerkzaamheden die door de aannemer worden uitgevoerd. De aannemer stelt een verklaring op waarin hij garant staat dat hij minstens 50% van de restauratiewerken, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal uitvoeren (volgens 6.2). Bij niet naleving ervan ziet de aannemer af van de betaling van één derde van de kostprijs van de helft (of één zesde) van de restauratie-werkzaamheden (volgens 6.3.).
Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In vookomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Voor perceel 2 dient de inschrijver aan te tonen dat hij de nodige technische bekwaamheid heeft voor de uitvoering van de semi-verharding (zie bestek,hoofdstuk 9 - art. 22 semiverharding).
Perceel 1+2: bijkomend worden uitsluitend de aannemers geselecteerd die het bewijs van plaatsbezoek toevoegen aan hun offerte.

Eventuele minimumeisen:

Voor perceel 1: vijf relevante referenties van de voorbije 3 jaar met attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, die een duidelijk beeld geven van de vakkennis van de aannemer en eventuele onderaannemers. Met specifieke aandacht voor: referenties inventaris en herplaatsen spreuken (art. 14.92 en 93.31), voor herstelmetselwerken aan historische gebouwen (art. 23.2), voegwerken (art. 24.4), zinken ornamenten (art. 34.4), zwam- en insectenbehandeling (art. 29.5) en restauratie en reconstructie historisch schrijnwerk en trappen (art. 5).
Vereiste erkenning: Voor perceel 1: D24 (Restauratie van monumenten) , Klasse 6 of hoger ( op basis van de kostenraming)
Voor perceel 2: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 5 (op basis van de kostenraming)