Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderhoud wegenis in district D312 Kortrijk

Onderhoud wegenis in het district D312. De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- de uitvoering van allerhande onderhoudswerken en herstellingswerken volgens de posten van de prijslijst.
- alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
- Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie (als last van de aanneming) waar noodzakelijk.
- de installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie waarvoor een post in de prijslijst is voorzien, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming.
??het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek. De afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) volgens de besteksbepalingen. De afbraakmaterialen die niet worden hergebruikt op het werk én die niet voor later herbruik dienen afgevoerd te worden naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid én die niet vervuild zijn, worden daarbij niet als afval beschouwd. Deze materialen worden eigendom van de aannemer (m.a.w. alle niet-vervuilde inerte materialen, grond, zand en puin). Het tijdelijk opslaan van afval op openbaar domein is verboden.
- alle materialen en grondspecie gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen.
- De veiligheidscoördinatie-verwezenlijking conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan
– ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
ing. Danny Van Cauwenberghe

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Laagste offerte 315000.00 EUR

hoogste offerte 315001.00 EUR