Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Rectificatie

Vernieuwen van installaties voor detectie inbreuken zwaar verkeer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17002
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92762839
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378962

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwen van installaties voor detectie inbreuken zwaar verkeer

Referentienummer: EMG-VWT-VHS-2020-003-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft als voorwerp de volledige vernieuwing van zowel de bestaande installaties voor controle op tussenafstanden, inhaalverboden en pechstrookrijden als de bestaande weigh in motion installaties alsook het onderhoud na deze vernieuwing. Ook de realisatie en onderhoud van eventuele nieuwe installaties maakt het voorwerp uit van dit bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520767

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 118-285406

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
23-07-2020 09:45
Te lezen:
20-08-2020 09:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
23-07-2020 09:45
Te lezen:
20-08-2020 09:45

Overige nadere inlichtingen

opschorting van de openingszitting naar 20 augustus 2020