Rectificatie

Riemst: N79 Herinrichting doortocht fase 3

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288425

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288425

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Riemst: N79 Herinrichting doortocht fase 3

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/17/49-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht kadert in de herinrichting van de doortocht van de N79 in Riemst. In 2012 werd de
eerste fase van de herinrichting van de doortocht reeds uitgevoerd, in 2016 de tweede fase, namelijk
de Maastrichtersteenweg. In dit dossier wordt de volgende fase, fase 3 (Tongersesteenweg N79),
uitgevoerd. De werken omvatten de vernieuwing van wegenis (aanleg rijweg, fietspaden,
parkeerplaatsen, voetpaden) en riolering (DWA, RWA, afkoppelingen), signalisatie en groenaanleg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533596

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Voor het opmaken en indienen van uw offerte moet u rekening houden met rechtzettingsbericht 2 en het aangepaste V&G-plan.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!