Aankondiging van een opdracht

Renovatie sheddak

Renovatie sheddak

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45261910 - Reparatie van daken
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hogeschool Gent
Postadres
Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden zoals bepaald in de artikels 61, 62 en 63 KB 15 juli 2011. Volgens deze bepalingen wordt uitgesloten of kan worden uitgesloten van de toegang tot de gunningsprocedure de inschrijver:
1. die veroordeeld is bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voor
• deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld.
• een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
(Juridische situatie)
2. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 KB 15 juli 2011. (RSZ)
3. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 KB 15 juli 2011. (Fisc Verpl.)
4. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen. (Juridische situatie)
5. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. (Juridische situatie)
6. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan
7. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen of die deze opeisbare inlichtingen niet heeft verstrekt.
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de artikels 61, 62 en 63 KB 15 juli 2011.
De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister
De volgende bewijsstukken vraagt de aanbestedende overheid zelf via elektronische weg op conform artikel 60, §1 KB 15 juli 2011 en moeten dus niet bij de offerte gevoegd worden:
? RSZ-attest
? attest fiscale schulden FOD Financiën
? attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden
De buitenlandse inschrijver voegt hij bij zijn offerte de nodige documenten of attesten uitgereikt door de daartoe bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het betrokken land waaruit blijkt dat hij zich niet in één of meerdere van de in 1 tot en met 5 vermelde toestanden van uitsluiting bevindt.
Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet op afdoende wijze voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 3

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!