De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatie

Beneden-Durme te Waasmunster, Zele en Lokeren – Onderhoudsbaggerwerken en renovatie van het GOG Potpolder IV

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dorien Verstraete
Telefoon
+32 32249368
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32246725

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307557

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Beneden-Durme te Waasmunster, Zele en Lokeren – Onderhoudsbaggerwerken en renovatie van het GOG Potpolder IV

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0004-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45247230 - Bouwen van dijk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De volledige renovatie van het gecontroleerd overstromingsgebied Potpolder IV wordt gefaseerd uitgevoerd:
- fase 1: Onderhoudsbaggerwerken en renovatie van GOG Potpolder IV;
- fase 2: Bouw van nieuwe pompstations;
- fase 3: Renovatie overloopdijk en sloop bestaand pompstation.
De werken opgenomen in dit bestek hebben betrekking op fase 1 - Onderhoudsbaggerwerken en renovatie van GOG Potpolder IV. Fase 2 en 3 zitten niet vervat in deze opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514783

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 101-230285

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 4 + zipfile met bijlagen