Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur

Uitbreidings-, vervangings-, kwaliteits- en aanpassingswerken aan de drinkwaterdistributieinfrastructuur;
Het uitvoeren van verbindingen;
Overkoppelingen;
Interventies en exploitatieopdrachten met betrekking tot deze infrastructuur;
Het opzetten van een wachtdienst.


Datum van verzending van deze aankondiging
25-07-2018
Publicatiedatum
27-07-2018
Deadline
28-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45231112 - Aanleggen van buisleidingen
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-