Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Rectificatie

N26 Herent Herinrichting van de Omleiding Fase 2 – Tildonksestwg / Mechelsestwg X21/N26/14bis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
+32 16665750
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280230

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280230

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N26 Herent Herinrichting van de Omleiding Fase 2 – Tildonksestwg / Mechelsestwg X21/N26/14bis

Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/N26/14-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De geplande werken hebben tot doel de N26 (Omleiding) te Herent, ingericht als drievaksbaan, te vernieuwen en om te vormen tot een tweevaksbaan tussen oude districtsgebouwen van AWV tot net voorbij het kruispunt met de Tildonksesteenweg, waar de werken aansluiten op de uitgevoerde vernieuwing uit 2012.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524745

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 143-293902

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
10-08-2017
Te lezen:
11-08-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
10-08-2017
Te lezen:
11-08-2017

Overige nadere inlichtingen

Volgende aanpassingen zijn te vinden in het bestek "N26-14 Herent Omleiding fase 2 - 1M3D8F-17-02 - BESTEK voor PUB_RB5": - Voorblad: Donderdag 10 augustus 2017 is gewijzigd naar Vrijdag 11 augustus 2017 - Pag. 20, Art. 25. § 2 Bedrag van de borgtocht, a) posten waarvoor a posteriori-keuringen zijn voorgeschreven. Het betreft de posten: 64, 68, 69 TEM 74, 146, 147, 224, 227 TEM 234, 260 TEM 263, 361, 362, 366 TEM 374, 388 TEM 390, 465, 466, 620 TEM 622, 655, 691, 692, 705, 760, 761 is gewijzigd naar Het betreft de posten: 64, 68, 69 tem 73, 84, 146, 224, 227 tem 233, 260 tem 263, 361 en 362, 366 tem 373, 388 tem 390, 465, 620 tem 622, 655, 691 en 692, 705, 760 en 761. Volgende aanpassingen zijn te vinden in de meetstaat: - Hoeveelheid post 66 van 1500m naar 2500m - Beschrijving en prijsherziening post 69 en 70 - Hoeveelheid post 82 van 400m naar 1400m De documenten "N26-14 Herent Omleiding fase 2 - 1M3D8F-17-02 - BESTEK voor PUB_RB5", "X21-N26-14 B.OPM-RB5" en "X21-N26-14 S.OPM-RB5" vervangen integral de voorgaande documenten.