Speciale Studiedienst - Maatschappij voor Intercommunale Vervoer te Brussel
Rectificatie

Erratum BB 2673 Perrongevels metronetwerk brussel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Speciale Studiedienst - Maatschappij voor Intercommunale Vervoer te Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lemaire Monique
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stib-mivb.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282962

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Erratum BB 2673 Perrongevels metronetwerk brussel

Referentienummer: SSE-2673 CSC-BB STIB-MIVB-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234100 - Aanleg van spoorweg

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Zie het oorspronkelijke bericht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526291

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 162-334782

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:
ERRATUM !! !!de opgelegde SIL klasse voor de veiligheidsfuncties van de perrongevelsystemen (zoals in norm IEC 61508 bepaald voor een systeem dat veel gebruikt wordt) !!
Te lezen:
Zie document Word in bijlage

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
ERRATUM !! !! Een maximum van 20 punten zal toegekend worden per voorgestelde referentie (of per configuratie binnen een referentie), voor een maximum van 6 referenties : - 2 punten zullen toegekend worden voor elke door de kandidaat relevante voorgestelde configuratie ; - 3 bijkomende punten worden toegekend voor elke relevante configuratie die het voorwerp heeft uitgemaakt van een oplevering tijdens de 3 jaren vóór de publicatiedatum van huidige opdracht ; - 4 bijkomende punten worden toegekend voor elke relevante configuratie indien de installatiewerken van de perrongevels werden uitgevoerd langs een metrolijn ; - 5 bijkomende punten worden toegekend voor elke relevante configuratie indien deze een geïntegreerde systeem betreffen in een UTO omgeving ; - 6 bijkomende punten worden toegekend indien de installatiewerken van de perrongevels worden uitgevoerd tijdens de uren van niet-exploitatie op een lijn in commerciële exploitatie, voor zover de door de kandidaat verworven ervaring door de aanbestedende overheid als voldoende werd geoordeeld, en dit op basis van de beschrijving van de door de kandidaat gebruikte en meegedeelde methodologie ; De puntenwaardering van elke configuratie zal opgemaakt worden in functie van zijn belangrijkheid, het aantal geïnstalleerde systemen, vergeleken met het grootst aantal systemen die in aanmerking genomen zijn voor eenzelfde configuratie in het kader van onderhavig bericht van opdracht. !!
Te lezen:
- De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik, zijn hoedanigheid van “bouwheer” gedeeltelijk of volledig aan een andere openbare overheid over te dragen en/of de leidend ambtenaar in deze andere openbare overheid aan te duiden. De verplichtingen van de dienstverlener jegens de aanbestedende overheid blijven gelden jegens die openbare overheid. De opdrachtnemer wordt in kennis gesteld van het ogenblik waarop deze overdracht zal geschieden. - Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIVB zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen, niet in overweging te nemen Het dossier van de kandidatuur moet in 3 exemplaren ingediend worden (1 origineel en 2 kopies). Naast de papieren offerte moet de inschrijver ook, voor elk van de drie dossiers, een elektronische versie op gescheiden usb-sticks overhandigen met de referentie van huidige aankondiging van een opdracht. - De kandidaturen zullen onderzocht worden op basis van de minimale kwalitatieve selectiecriteria die betrekking hebben op hun economische, financiële en technische draagkracht. Indien er meer dan 5 kandidaten zijn die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zal de aanbestedende overheid een rangschikking opmaken van de kandidaten, waarbij enkel de 5 best gerangschikte kandidaten weerhouden zullen worden Deze rangschikking zal op de volgende manier opgemaakt worden, op basis van de kwalitatieve selectiecriteria (III.2) Voorwaarden voor deelneming) : - III.2.2) Economische en financiële draagkracht, punt 5. (maximum 15 punten) 15 punten zullen toegekend worden als het gemiddelde omzetcijfer hoger is dan 40 M€ ; indien niet wordt een coëfficient toegepast op de score, die overeenstemt met het voorgelegde bedrag gedeeld door 40 M €. - III.2.2) Economische en financiële draagkracht, punt 6. (maximum 25 punten) 25 punten zullen toegekend worden als het gemiddelde specifieke omzetcijfer voor de laatste 5 boekjaren hoger is dan 20 M€ ; indien niet wordt een coëfficient toegepast op de score, die overeenstemt met het voorgelegde bedrag gedeeld door 20 M€. - III.2.3) Vakbekwaamheid, punt 8. (maximum 120 punten) Een maximum van 20 punten zal toegekend worden per voorgestelde referentie (of per configuratie binnen een referentie), voor een maximum van 6 referenties : - 2 punten zullen toegekend worden voor elke door de kandidaat relevante voorgestelde configuratie ; - 3 bijkomende punten worden toegekend voor elke relevante configuratie die het voorwerp heeft uitgemaakt van een oplevering tijdens de 3 jaren vóór de publicatiedatum van huidige opdracht ; - 4 bijkomende punten worden toegekend voor elke relevante configuratie indien de installatiewerken van de perrongevels werden uitgevoerd langs een metrolijn ; - 5 bijkomende punten worden toegekend voor elke relevante configuratie indien deze een geïntegreerde systeem betreffen in een UTO omgeving ; - 6 bijkomende punten worden toegekend indien de installatiewerken van de perrongevels worden uitgevoerd tijdens de uren van niet-exploitatie op een lijn in commerciële exploitatie, voor zover de door de kandidaat verworven ervaring door de aanbestedende overheid als voldoende werd geoordeeld, en dit op basis van de beschrijving van de door de kandidaat gebruikte en meegedeelde methodologie ; De puntenwaardering van elke configuratie zal opgemaakt worden in functie van zijn belangrijkheid, het aantal geïnstalleerde systemen, vergeleken met het grootst aantal systemen die in aanmerking genomen zijn voor eenzelfde configuratie in het kader van onderhavig bericht van opdracht.

Overige nadere inlichtingen

Precisies betreffende de Erratum BE001 21/08/2017 - BDA nummer: 2017-526291 pt III.1.3) pt VI.3)