Rectificatie

UITBREIDING BLOK WEST - Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 - en verbouwing fysio - PERCEEL2: afwerking en technieken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kroonveldlaan 50
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Filip Vermijlen
Telefoon
+32 52252987
E-mail
filip.vermijlen@azsintblasius.be
Fax
+32 52252871

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azsintblasius.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UITBREIDING BLOK WEST - Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 - en verbouwing fysio - PERCEEL2: afwerking en technieken

Referentienummer: 2017/282

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534783

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
De tekst van art 01.01.50 werfinrichting onder punt 4.2.2.
In plaats van:
"Gedurende een deel van de werken zal de nieuwe lift in dienst gesteld zijn. Deze kan, mits aangepaste doeltreffende bescherming en goedkeuring van de Bouwdirectie, gebruikt worden door de aannemer afwerking-technieken. Elke schade aan de liftinstallatie ten gevolge van het gebruik tijdens werffase is zonder uitzondering ten laste van de aannemer afwerking-technieken."
Te lezen:
"De Aanbesteder heeft beslist dat er door de aannemers geen gebruik kan gemaakt worden van de bestaande liften van het ziekenhuis of de nieuwe lift van blok west. De inschrijver dient het nodige vertikale transport van materialen, materieel en afval zelf te voorzien, en dat voor de volledige duur van zijn werken. De nodige afspraken dienen gemaakt met de aannemer van perceel 1 "gesloten ruwbouw, regen- en winddicht" voor het gebruik van de nodige gevelopening(en), met latere afwerking van deze opening(en) door aannemer perceel 1 als gevolg."

Overige nadere inlichtingen

* Deel elektriciteit: Post O.3.1 Aansluitingen klok (geleverd door de bouwheer) (7st). Betreft het hier analoge of digitale klokken?" Antwoord: de Aanbesteder gaat analoge klokken plaatsen. * de tekst "(per e-mail, waarbij de inschrijvers binnen de 2 werkdagen de ontvangst van deze e-mail zullen bevestigen)" onder art I-4 onder punt "G. Correspondentie - Vragenronde" vervalt. Het aanvullend bericht wordt door de Aanbesteder op de portaalsite geplaatst waarop het volledige dossier ter beschikking wordt gesteld.