Gemeente Lendelede
Rectificatie

Vernieuwing fietspad Winkelsestraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Lendelede
Nationaal identificatienummer
207491710
Postadres
Dorpsplein 1
Plaats
Lendelede
Postcode
8860
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Christophe Vandecasteele
Telefoon
+32 51336302
E-mail
[email protected]
Fax
+32 51336307

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.lendelede.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vernieuwing fietspad Winkelsestraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: LE 0003/2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233162 - Aanleggen van fietspad

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-516847

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
24-06-2020 00:00
Te lezen:
03-07-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar vrijdag 3 juli 2020, 10.00. Er is een rechtzetting beschikbaar in document Rectificatie LE0003 op volgende link lhttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/290/3L/2020