Rectificatie

Ecologische inrichting van de Oude Scheldearm, Driesesloot en de Kalkenvaart te Laarne en Wichelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Raymonde de Larochelaan 1
Plaats
Gent
Postcode
9051
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ronny De Keer
Telefoon
-
E-mail
r.dekeer@vmm.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vmm.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288777

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ecologische inrichting van de Oude Scheldearm, Driesesloot en de Kalkenvaart te Laarne en Wichelen

Referentienummer: VMM-L4745I0001G-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleg vistrap Driesesloot, ecologische inrichting van een deel van de Oude Scheldearm (fase 3 en 4 op het overzichtsplan) binnen de Kalkense Meersen te Laarne en Wichelen en aanleg van een ecologische oever van de Kalkenvaart te Laarne (Kalken).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531655

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

de ontbrekende bijlage 'verklaring onderaannemers' werd toegevoegd. dit dient samen met de offerte ingediend te worden